अ.क्र. विभाग प्राप्त अर्ज विभागाकडील प्रलंबीत अर्ज संख्या कार्यवाही पूर्ण झालेले अर्ज